Smertesagens vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 16. juni 2021

Smertesagen_vedtægter 16.06.21 vedtaget på GF 16.06.21

 

Smertesagens vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 30. april 2020

Smertesagen_vedtægter 30.04.20 (alle ændringsforslag vedtaget på GF20)

Smertesagens vedtægter fra 02.05.19

Se dem her:  Smertesagens_vedtægter 2.maj 2019docx

Herunder:

tidligere udgaver af foreningens vedtægter

SmerteDanmark

Vedtægter

20. april 2017

§ 1 Navn

Stk. 1. Selskabets navn er SmerteDanmark.

§ 2 Formål og strategi

Stk. 1 Selskabets formål er at arbejde for:
Forebyggelse af udviklingen af kroniske smerter.
At mennesker, der lider af kroniske smertetilstande, hjælpes til højeste grad af smertefrihed og højest muligt aktivitetsniveau.
At udbrede viden om smerter og smertebehandling til såvel patienter som sundhedsprofessionelle
At støtte såvel basal som klinisk forskning om kroniske smertetilstande

Stk. 2 Formålene opnås ved indsats inden for følgende fokusområder:

 • Sundhedspolitik
 • Patientstøtte
 • Uddannelse
 • Oplysning

§ 3 Medlemskab

Stk. 1 Enhver person, som vil støtte SmerteDanmarks formål, kan optages som ordinært medlem.

Stk. 2 Patientorganisationer og institutioner inden for smerteområdet kan optages som foreningsmedlemmer.

Stk. 3 Firmaer og andre juridiske enheder, som vil støtte SmerteDanmarks formål, kan optages som associerede medlemmer.

Stk. 4 Indmeldelse sker på SmerteDanmarks hjemmeside – www.smertedanmark.dk. Medlemskabet er gyldigt efter kontingent er indbetalt.

Stk. 5 Udmeldelse sker på SmerteDanmarks hjemmeside www.smertedanmark.dk. Kontingentrestance i 1 år betragtes som udmeldelse. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen.

Stk. 6 Medlemmer, der ikke respekterer vedtægterne eller beslutninger taget på generalforsamlingen, kan ekskluderes. Eksklusion sker efter 2/3 flertalsbeslutning på en generalforsamling.

Stk. 7 Medlemskab af SmerteDanmark, selskabets navn og logo må ikke anvendes i direkte kommerciel sammenhæng.

§ 4 Organisation

Stk. 1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed

Stk. 2 Selskabets daglige ledelse og arbejde varetages i henhold til vedtægterne af bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen.

Stk. 3 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte råd og udvalg, i den udstrækning det på generalforsamlingen godkendte budget tillader det. Nedsatte udvalg refererer direkte til bestyrelsen og afgiver skriftlig og mundtlig beretning til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan efter behov nedlægge råd og udvalg.

Stk. 4 Bestyrelsen kan ansætte et administrativt sekretariat i den udstrækning det på generalforsamlingen godkendte budget tillader det.

§ 5 Betyrelsens organisation, virke og kompetence

Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, næstformand, 4 betstyrelsesmedlemmer og evt. 2 suppleanter.
Umiddelbart efter valg konstituerer den på generalforsamlingen valgte bestyrelse sig med en kasserer, en sekretær og en webansvarlig.

Stk. 2 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år. Lige år er formanden på valg sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ulige år er næstformanden på valg, sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne vælges for en periode á 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted 2 gange, dvs. den maksimale funktionsperiode er 6 år.
Valgperioden/foreningsåret går fra 1. juni til 31. maj

Stk. 3 Bestyrelsen skal under forudsætning af at der er opstillet kandidater have repræsentation af patienter, patientforeninger, sundhedsfaglige personer, personer fra forskningsmiljøet, samt beslutningstagere.

Stk. 4 Bestyrelsens formand og næstformand udgør selskabets formandskab.

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Suppleanterne kan indkaldes til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Stk. 6 Ved varigt forfald af bestyrelsen i et foreningsår er bestyrelsen berettiget til at konstituere nye medlemmer i perioden indtil næste generalforsamling efter følgende regler: Ved formandens forfald, indtræder næstformanden som konstitueret formand. Ved næstformandens forfald konstitueres af et andet bestyrelsesmedlem som næstformand i perioden.
Ved et bestyrelsesmedlems forfald eller hvis et bestyrelsesmedlem konstitueres som næstformand, eller næstformand konstitueres som formand, indtræder en suppleant som bestyrelsesmedlem.

Stk. 7 Bestyrelsen afholder mindst to årlige bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøderne afholdes herudover, når bestyrelsens øvrige medlemmer fremsætter skriftlig begæring om dette.

Stk. 8 Beslutninger i bestyrelsen vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 4 ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 9 I det omfang bestyrelsen skønner det relevant, kan bestyrelsen indkalde en rådgiver til at deltage i bestyrelsesmøderne, uden stemmeret, men med taleret.

Stk. 10 Bestyrelsen har ansvar for, at der indkaldes til generalforsamling, at generalforsamlingens beslutninger eksekveres, at der føres regnskab over foreningens midler og at der udarbejdes referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1 Den ordinære generalforsamling afholdes i andet kvartal i Danmark og ledes af en dirigent.

Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skrifligt med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde informationer om hvilke bestyelsesmedlemmer, der er på valg.

stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen og revisorposten, skal sendes skriftligt til
formanden, senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4 Der skal udsendes dagsorden senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen skal bilægges navne på kandidater til bestyrelsen og evt. råd og udvalg, budget- og kontingentforslag for det kommende år samt evt. indkomne forslag.

Stk. 5 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Beretning fra evt. råd og udvalg
 • Behandling af fremsendte forslag
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Fremlæggelse af budget- og kontingentforslag
 • Valg af bestyrelse og revisor
 • Evt.

Stk. 6 Alle ordinære medlemmer kan deltage i SmerteDanmarks generalforsamling.
Foreningsmedlemmer kan deltage med op til to personer i SmerteDanmarks generalforsamling.
Associerede medlemmer kan deltage med op til to personer i SmerteDanmarks generalforsamling

Stk. 7. Alle fremmødte ordinære medlemmer og foreningsmedlemmer har tale og stemmeret. Alle fremmødte associerede medlemmer har tale-, men ikke stemmeret. Der kan stemmes med fuldmagt. Fuldmagter fra stemmeberettigede medlemmer skal forelægges dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

Stk. 8 Stemmeafgivning i forbindelse med behandling af forslag og vedtægtsændringer foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 3 tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning. Stemmeafgivning i forbindelse med valg af bestyrelse foregår skriftligt.

Stk. 9 Vedtagelse af forslag eller valg til bestyrelse kræver simpelt flertal, vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer fremsender skriftligt ønske herom til formanden. Afholdelse af generalforsamlingen skal ske
senest 8 uger efter at anmodningen er modtaget.

§ 7 Regnskab og revison

Stk. 1 Regnskabåret følger kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet revideres af en autoriseret revisor.

Stk. 3 Bestyrelsens økonomiske dispositioner kontrolleres af en medlemsvalgt revisor.

Stk. 4 Generalforsamlingen vælger hvert andet år blandt de ordinære medlemmer en revisor med en funktionsperiode på 2 år.

§ 8 Kontingent

Stk. 1 Kontingentets størrelse afhænger af type af medlemskab og fastsættes årligt af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Stk. 2 Kontingentet opkræves årligt 1. februar med forfald 28. februar.

§ 9 Tegningsregler

Stk. 1 Selskabet tegnes af formanden.

Stk. 2 Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den af selskabet til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10 Opløsning af selskabet eller sammenlægning med andre selskaber

Stk. 1 Beslutning om opløsning af selskabet eller sammenlægning med andre selskaber kan kun finde sted efter behandling på en generalforsamling.

Stk. 2 Beslutning om opløsning eller sammenlægning med andre selskaber kræver at 2/3 af de fremmødte inkl. evt fuldmagter stemmer for forslaget.

Stk. 3 Beslutning om opløsning af selskabet skal derefter til urafstemining hos medlemmerne, hvoraf 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget.
Urafstemningen skal foregå højst 2 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 4 Hvis det ved urafstemingen besluttes at opløse selskabet, skal der skriftligt indkaldes til en afsluttende ekstraordinær generalforsamling med mindst 6 ugers varsel.
Den afsluttende generalforsamling skal finde sted højst 8 uger efter urafsteminingen.

Stk. 5 På den afsluttende generalforsamling besluttes udlodningen af selskabets aktiver til formål, der er identiske med selskabets formål.

§ 11 Ikrafttrædelse

Stk. 1 Selskabet oprindelige vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 07.02.2013

Stk. 2 Vedtægterne blev revideret på den ordinære generalforsamling: 20.04.2017